2009-04-30

Informasjonsbrev om svineinfluensa fra Unilabs Telelab

 

I forbindelse med utbrudd av svineinfluensa A(H1N1) vil vi informere om prøvetaking ved mistanke om slik sykdom:

Aktuelle prøvematerialer :
Det bør tas rikelig med prøvemateriale slik at gjentatt testing blir mulig.

1) Luftveisprøve bør helst tas i løpet av 4-5 dager etter symptomdebut, siden det er i denne perioden en har best sjanse til å finne virus i luftveiene. Enkelte personer, særlig barn, kan skille ut virus i 10 dager eller mer.
 
 Prøve fra øvre luftveier:
  - Nasopharynx-pensel (En kombinasjon av nasopharynx- og halspensel er anbefalt).                             
  - Halspensel (pensel strøket over tonsiller, ganebuer, bakre svelgvegg)
  - Nasopharynxaspirat
   -Neseskyllevæske
 
  Prøve fra nedre luftveier, ved klinisk indikasjon:
  - Bronchoalveolær skylling
  - Lungebiopsi
  - Post-mortem lunge- eller tracheavev

NB. Penselprøver er forbundet med mindre smitterisiko enn for eksempel nasopharynxaspirat pga aerosoldannelse i prøvetakingssituasjonen

2) Ta også akuttfase-serumprøve og planlegg ny serumprøve 14 dager etter symptomdebut. Blod tas som vanlig til virusantistoffundersøkelse, ca 10 ml blod. Dette kan fryses for evt. senere undersøkelse.

Forsendelse:
Prøvetakingsutstyr leveres fra oss i form av hvit pensel (microRheologics) og virus transportmedium (UTM). Det er vesentlig med kortest mulig transporttid!
Husk remisse med relevante kliniske opplysninger, og særlig at det kan være mistanke om svineinfluensa!

Prøven(e) blir primært analysert her med tanke på influensa A og eventuelt videresendt FHI for supplerende analyser.

Ta gjerne kontakt ved eventuelle problemer eller ytterligere spørsmål!

 
 
Skien, 30/4-09

Nils Grude ph.d                                            Bjørn-Erik Kristiansen Dr. med.
Med. ansvarlig overlege                               Overlege

 Resultater