Informasjon fra Unilabs


Uønskede hendelser ved Unilabs Hamar
Ved Unilabs Hamar har vi det siste året mottatt flere klagesaker knyttet til at funn er oversett i enkelte undersøkelser gjennomført av to radiologer. På bakgrunn av dette har vi regransket radiologenes arbeid på ulike områder. Dette har resultert i at vi har avsluttet vårt arbeidsforhold med den ene radiologen, mens den andre ikke gjennomfører eller beskriver undersøkelser hos Unilabs. Vi vil fortsette vårt regranskningsarbeide for å være trygge på kvaliteten på arbeidet disse to har utført. Dersom vi finner ytterligere avvik, kontakter vi både henvisende lege og pasient per telefon og brev fortløpende. 
Per dags dato er vi kjent med 39 avvikssaker som er av en slik karakter at det kan ha betydning for pasienten.  Alle disse pasientene er eller vil bli kontaktet og fulgt opp fortløpende.  Vi kontakter også henvisende lege om funnene både per telefon og skriftlig.
Vi beklager dypt den belastningen og konsekvensene denne saken har for pasientene det gjelder. Vårt hovedmål er å gi sikre og gode tjenester til våre pasienter. Det er vanskelig å gardere seg helt sikkert mot at feil inntreffer, men vi har rutiner og prosedyrer som skal redusere risikoen så mye som mulig.

Andre igangsatte tiltak
Klagesakene er under behandling hos Statens Helsetilsyn.
Vi har parallelt satt i gang ytterligere tiltak i Unilabs slik at pasientene skal føle seg trygge på våre tjenester og for å forsikre oss om at pasientsikkerheten er ivaretatt i alle ledd i organisasjonen.
Vi har allerede et stort fokus på kvaliteten av våre radiologitjenester, men vi vil forsterke dette gjennom blant annet å opprette et dedikert årsverk til å gjøre interne kvalitetskontroller av radiologbeskrivelser.
Vi arbeider hver dag for å bli bedre på det vi gjør og for å levere trygge og gode helsetjenester. Kontinuerlig forbedring er avgjørende viktig for oss, men aller viktigst for pasientene våre.

Oppfølging og informasjon
Alle som kommer til oss skal være trygge på at de får undersøkelser av god kvalitet. Vi tar dette meget alvorlig. Ingenting er viktigere for oss enn pasientsikkerhet.
Pasienter som er bekymret eller har spørsmål, kan kontakte Unilabs på
telefon 21 00 08 00.


 


Resultater