Legionellaanalyser av vann og biofilm


Unilabs Laboratoriemedisin, medisinsk- og miljømikrobiologi er akkreditert av Norsk Akkreditering med reg.nr 194. Akkrediteringen omfatter både analyse og fortolkninger av legionellaprøver. Vi benytter to ulike analysemetoder, dyrkning og PCR. For valg av metode kontakt oss for nærmere anbefalinger. Ved funn av legionellabakterier i en prøve blir kundene våre kontaktet pr telefon og får råd og veiledning i forbindelse med videre oppfølging.

Kontakt oss for informasjon.


Dyrkningsanalyse

Dyrkningsmetoden påviser levende, dyrkbare legionellabakterier. Analysen blir utført i henhold til ISO 11731:1998. Vannprøver oppkonsentreres ved filtrering/sentrifugering så langt det er mulig, mens slam-eller biofilmprøver og ”urene prøver” fortynnes. For å fjerne mest mulig uønsket vekst av andre bakterier, syre- og varmebehandles prøvene før de sås ut på dyrkningsagar. Analysen er tidkrevende og tar 10-12 dager.  Legionellabakteriene som påvises blir videre artsidentifisert for å undersøke om det er Legionella pneumophila serorgr. 1, Legionella pneumophila serogr 2-14 eller i en samlegruppe av 7 andre patogene legionellaarter. I forbindelse med legionellautbrudd der man skal sammenligne legionellastammer fra miljøprøver og pasientprøver, må dyrkningsmetoden benyttes.


PCR

Med PCR-metoden får man analysesvar i løpet av et par dager.
Legionella PCR utføres etter intern metode der arvematerialet (DNA) fra både levende og døde legionellabakterier påvises. Rutinemessig påvises Legionella species og Legionella pneumophila, men vi kan også utføre PCR på Legionella pneumophila serogr. 1.


Måleusikkerhet Legionella

Les mer her


Kimtallsanalyser

Kimtall er en hygieneparameter som benyttes for å bli kjent med de mikrobiologiske forholdene i et anlegg. Som for legionellaanalyser,  er analyser av kimtall viktig å følge opp over tid for å kunne bedømme et anlegg. Økt mengde kimtall kan være en indikasjon på dannelse av biofilm. Biofilm gir vekstvilkår for legionellabakterier. NB! Et lavt kimtall kan ikke utelukke tilstedeværelse av legionellabakterier. 

I noen anlegg vil man kunne oppleve at kimtallet forblir høyt, selv etter hyppige biocidbehandlinger. I slike tilfeller har kimtallsundersøkelser liten verdi, og man må benytte legionellaanalyser sammen med kontroll av parametere som f. eks. temperatur, pH, saltinnhold etc. for å dokumentere at forholdene for oppformering og spredning av Legionella er under kontroll. 

Kimtallsanalyser utføres i henhold til ISO 6222:1999, analysetiden er to dager.Vi vil understreke at negative Legionella- og kimtallsanalyser  av vann og/eller biofilm alene ikke kan friskmelde et vannsystem. (f. eks. et kjøletårn). Prøvene må sees som et verktøy i en større risikovurdering, hvor bl.a. rengjøringsrutiner og biocidbehandling også vil være viktige parametre. Synlig belegg (biofilm) på veggene i et rørsystem gir god grobunn for bl.a. legionellabakterier, og bør ikke forekomme. Det er nødvendigvis ikke sammenheng mellom kimtallet og legionellaforekomsten i et anlegg. Kimtallet er en generell hygieneparameter. Lavt kimtall utelukker ikke forekomst av legionellabakterier.Resultater