Prøvetaking Legionella


Hvorfor ta Legionella prøver?

Alle virksomheter som har vann-
systemer hvor legionellabakterier kan
gro, og som kan føre til smitte av personer, må utføre en risikovurdering. Risikovurderingen benyttes som grunnlag for hensiktsmessige drifts-
rutiner for forebygging av legionellasmitte. Legionellaprøver tas først som et grunnlag for risikovurderingen, og deretter som
dokumentasjon på at driftsrutinene fungerer tilfredsstillende.


Prøvetaking Legionella

Legionellabakterier er naturlig forekommende i små mengder i naturen, men kan oppformeres kraftig i lunkent vann i tekniske installasjoner. Legionellabakteriene er avhengig av andre organismer for å formere seg og de vokser derfor i biofilm (belegg). Hvor mye legionellabakterier som påvises i en vannprøve fra et anlegg vil være avhengig av mengde legionellabakterier som er frigjort til vannfasen. Endringer i for eksempel strømningsbetingelser og kjemi kan føre til at biofilmen løsner og at legionellabakterier frigjøres til vannfasen.
Et legionellainfisert anlegg vil derfor kunne vise store variasjoner i legionellakonsentrasjon og det er derfor viktig å følge anlegget over tid med prøver. En enkelt negativ vannprøve er ikke tilstrekkelig dokumentasjon til å friskemelde et anlegg.

Prøver bør tas nærmest mulig områder der en risikogjennomgang har indikert at vekstbetingelsene for legionellabakterier kan være til stede. Væskeprøver bør tas nedstrøms fra utsatte områder og om mulig bør man også ta prøve av biofilm/belegg (legionellabakterier vokser i biofilm). Man må bestemme seg for hvor ofte det skal tas prøver, over hvilken tidsperiode prøvetakingen skal utføres og hva prøvene skal analyseres for. Det anbefales relativ hyppig prøvetakingsfrekvens første driftsår for å bli kjent med anlegget og for å dokumentere effekten av de forebyggende tiltakene. Dersom alle prøver er negative kan man redusere prøvetakingsfrekvensen.

Vi bidrar gjerne med råd og veiledning når det er behov for dette.

Retningslinjer for selve prøvetakingen fås sammen med bestilt utstyr.

Bestillingsskjema for prøvetakingsutstyr til legionella- og kimtallsanalyser finner du her.


    Resultater